1.Tytuł własności

Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu. Nabywca traktuje towary zastrzeżone z należytą starannością. O każdej zmianie lokalizacji i interwencji osób trzecich należy powiadomić Sprzedającego, w szczególności o konfiskacie z załączonym protokołem zajęcia.

2.Zastrzeżenie zmian

Towary produkowane seryjnie sprzedawane są na podstawie wzoru lub zdjęcia. Zastrzega się prawo do zwyczajowych i rozsądnych odstępstw.

3.Termin realizacji dostawy

Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy. Sprzedający przyzna Kupującemu rozsądny dodatkowy termin dostawy, ro-zpoczynający się w dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia Kupującego o niedotrzymaniu terminu dostawy lub, w przypadku terminu dostawy wskazanego w kalendarzu, w dniu jego upłynięcia. Jeśli sprzedający nie dostarczy towaru do końca wyznaczonego okresu dodatkowego, kupujący może odstąpić od umowy.

Zakłócenia w działalności gospodarczej Sprzedawcy lub jego dostawców, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które wynikają z nieprze-widywalnych skutków, nie z winy Sprzedawcy, odpowiednio wydłużają okres dostawy. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy w takich przypadkach wystosuje pisemne upomnienie o dostawę po upływie przedłużonego terminu dostawy, co nie nastąpi w rozsądnym terminie dodat-kowym, który zostanie ustalony po otrzymaniu przez Sprzedającego upomnienia dla Kupującego.
Sprzedający jest uprawniony do wykonania świadczenia dopiero po upływie okresu odstąpienia od umowy.
Przepisy ustawowe dotyczące odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania pozostają nienaruszone.

4.Montaż

Jeżeli Sprzedający ma wątpliwości co do tego, czy można dokonać montażu, musi niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.
Pracownicy lub podwykonawcy Sprzedającego nie są upoważnieni do wykonywania jakichkolwiek prac wykraczających poza uzgodnioną dostawę towarów. Jeśli jednak takie prace są wykonywane, wykonawcą nie jest sprzedający, lecz odpowiedni pracownik lub podwykonawca. Sprzedający nie ponosi odpowiedzi-alności za jakiekolwiek szkody wynikające z wadliwej instalacji.

5.Założenie o wystąpieniu ryzyka

Ryzyko konieczności zapłaty ceny zakupu pomimo strat lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą przekazania.

6.Odmowa wykonania

Sprzedający ma prawo żądać 30% ceny zamówienia jako zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie, jeżeli kupujący odmówi wykonania świadczenia po zawarciu umowy kupna. Kupujący ma prawo udowodnić, że sprzedający nie poniósł żadnej lub mniejszej szkody. Dalsze ustawowe prawa sprzedawcy pozostają nienaruszone.

Rezygnacja z realizacji zamówienia

7.Ustąpienie

Sprzedający nie jest zobowiązany do dostawy, jeżeli producent zaprzestał produkcji zamówionego towaru lub w przypadku siły wyższej, o ile okoliczności te zaistniały dopiero po zawarciu umowy i sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, a także udowodni, że bezskutecznie próbował nabyć po-dobne towary.
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli kupujący złożył nieprawdziwe oświadczenie o stanie faktycznym określającym jego zdolność kredytową, lub jeżeli zaprzestał dokonywania płatności, lub jeżeli złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub ugodowego w stosunku do jego majątku, chyba że kupujący niezwłocznie wpłaci zaliczkę lub wniesie wystarczające zabezpieczenie.

8.Gwarancja

Jako gwarancję, kupujący może żądać jedynie późniejszej naprawy w pierwszej kolejności. Zamiast tego sprzedający ma prawo dostarczyć przedmiot zastępczy w rozsądnym terminie.
Kupujący może zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu, jeśli naprawa nie zostanie wykonana w rozsądnym terminie, nie powiodła się lub jeśli Sprzedający odmówi dostarczenia części zamiennej lub nie dokona jej w rozsądnym terminie.
Jeżeli nie dojdzie do porozumienia co do zarzucanych przez kupującego wad, sprzedający lub kupujący jest uprawniony do wyznaczenia publicznie wyznaczo-nego i zaprzysiężonego eksperta wyznaczonego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w miejscu prowadzenia działalności przez kupującego jako arbitra. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko jej ustaleniom w zakresie dozwolonym przez prawo. Koszty eksperta ponosi strona przegrywająca, w przypadku częściowego zwycięstwa lub porażki koszty są odpowiednio alokowane.

9.Miejsce rozstrzygania sporów

Jeżeli kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym podmiotem prawa publicznego, wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów jest sąd siedziby sprzedawcy. Jeżeli nabywca nie posiada ogólnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub jeżeli jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane po zawarciu umowy w chwili wniesienia powództwa, miejscem wykonania i miejscem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby sprzedawcy.

10.Wybór prawa

Zastosowanie ma prawo Polskie.