Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy CHSOPTIMA, dostępny pod adresem internetowym https://www.chsoptima.shop, prowadzony jest przez Christopha Syge, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHSOPTIMA z siedzibą w Niemczech, Rapsweg 15, 33334 Gütersloh, Niemcy. Rejestr Handlowy - Sąd Rejonowy Gütersloh: HRA 7258 NIP: DE29 3528 771.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług oferowanych przez sklep internetowy należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności.

4. Każdy korzystający z Usług sklepu internetowego CHSOPTIMA jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z Usług potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz jednocześnie akceptuje jego treść.

§ 2
Definicje
1. Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3. Procesor/Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część danych osobowych Klienta, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na zlecenie CHSOPTIMA. Podmioty te nie będą przetwarzać danych osobowych Klienta w żaden sposób dopóki CHSOPTIMA tego nie zleci, i tylko we wskazanym przez CHSOPTIMA zakresie. Procesor przechowuje dane osobowe Klienta w sposób bezpieczny i tylko przez okres, jaki zostanie mu wskazany, ewentualnie przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CHSOPTIMA - Rejestr Handlowy Sąd Rejonowy Gütersloh HRA 7258 NIP: DE29 3528 771.
6. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
8. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklep-chsoptima.pl
9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
12. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Rapsweg 15, 33334 Gütersloh, Niemcy
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@chsoptima.de,
3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 49(0) 5241 211 16 - 60
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Volksbank Bielefeld-Guetersloh  IBAN: