Prawo odstąpienia od umowy:

Umowa może zostać odwołana w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie tekstowej (np. list, e-mail). Okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu polecenia w formie tekstowej. Terminowe wysłanie rezygnacji jest wystarczające, aby spełnić wymogi okresu rezygnacji.

Rezygnacja ma być przesłana na adres: Rapsweg 15, 33334 Gütersloh, e-mail: kontakt@chsoptima.de.

Konsekwencje rezygnacji:

W przypadku skutecznej rezygnacji, usługi otrzymane przez obie strony mają zostać zwrócone, a wszelkie uzyskane korzyści (np. odsetki) mają zostać zwrócone. Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić lub oddać nam otrzymanych usług lub korzyści, lub jeśli nie są Państwo w stanie tego dokonać, lub też tylko w stanie pogorszonym, są Państwo zobowiązani do zapłaty odszkodowania w tym zakresie. Za pogorszenie jakości towaru należy zapłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdy pogorszenie jakości wynika z obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres jego właściwości i funkcjonalności. Przesyłki wysyłane pocztą kurierską należy zwrócić na nasz koszt i ryzyko. Przedmioty nie wysłane paczką pocztową zostaną odebrane od klienta. Obowiązek zwrotu płatności musi zostać spełniony w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Państwa z chwilą wysłania przez Państwa rezygnacji, dla nas z chwilą jego otrzymania.

Finansowanie przedsiębiorstwa:

W przypadku finansowania tej umowy kredytem, a następnie jej cofnięcia, nie są już Państwo związani umową kredytową, pod warunkiem, że obie umowy tworzą jednostkę gospo-darczą. Można to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub jeśli Państwa pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowa-nia. Jeśli otrzymaliśmy już pożyczkę w momencie wejścia w życie rezygnacji, pożyczkodawca w odniesieniu do Państwa, w odniesieniu do skutków prawnych odwołania w naszych prawach i obowiązkach wynikających z finansowanej umowy. Ta ostatnia zasada nie ma zastosowania, jeżeli niniejsza umowa dotyczy nabycia instrumentów finansowych (np. pa-pierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych).
Jeśli chcesz w miarę możliwości uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej, a także odwołaj umowę kredytową, jeśli masz również prawo do odwołania umowy.
 

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY